શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  આમચૂર પાવડર

  *
  ₹ 320.00
  h i
  ભાવ માં શિપિંગ ચાર્જ શામેલ છે
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન

  Health Benefits Of Amchur Powder

  Apart from adding flavour, colour and taste to the food, amchur powder comprise various health benefits. It contains many nutrients including vitamin A, E and C, and antioxidants, and is used in preparing many Ayurvedic medicines. Amchur is also rich in iron and known to be quite beneficial for pregnant women. It improves the immunity system of the body and also quite beneficial for your skin and hair. It can be a great substitute for your costly beauty products and medicines also. It is believed that amchur also helps in controlling your blood pressure as well as diabetes.

  Amchur powder improves your digestion and helps to fight acidity. Consuming amchur powder on a regular basis, by adding it to your dishes, may help you in improving your digestive system.