શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  ચના મીઠા પાપડ

  ₹ 210.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન

  papad is a thin, crisp, round flatbread. It is typically based on a seasoned dough usually made from peeled black gram flour (urad flour), either fried or cooked with dry heat (usually flipping it over an open flame).

  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  વજન800 gm
  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  કેસર પૂજા ધૂપ સ્ટિક્સ ચિત્ર
  મુપત્તિ (DZ06) ચિત્ર

  મુપત્તિ (DZ06)

  ₹ 25.00 ₹ 20.00
  પૂજા રૂમાલ ડિજ઼ાઇન ચિત્ર
  પૂજા રૂમાલ પ્લેન ચિત્ર