શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  ચાઇ મસાલા - એલચી (50gm)

  ₹ 75.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન

  Overview 

  Valley Spice Chai Masala is a spice blend designed to enhance the taste of Chai while providing health benefits of the spices. It can be used for other beverages such as Masala Milk, coffee, juices or concoctions.

  • Suddhta aur Swaad, Ab Sehat Ke Saath.
  • 100% Pure and Authentic Taste.
  • Raw Spices Procured directly from the farmers
  • No human handling once the spice is thoroughly washed
  • Convenient sprinkler and spoon serving lid for hassle-free usage & storage

  Ingredients

  Dry Ginger, Cinnamon, Green Cardamom, Black Pepper, Cloves and Nutmeg

  Nutritional facts

  Cardamom is a detoxifying agent which helps remove impurities from the bloodstream. It is a mouth freshener and helps in oral health. With Valley Spice be assured of the purest and most authentic quality product.

  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  મુપત્તિ (DZ06) ચિત્ર

  મુપત્તિ (DZ06)

  ₹ 25.00 ₹ 20.00
  પૂજા રૂમાલ ડિજ઼ાઇન ચિત્ર
  પૂજા રૂમાલ પ્લેન ચિત્ર
  ચના મીઠા પાપડ ચિત્ર