શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  વૂલ કટાક્ષના

  ઉપલબ્ધતા: 99 સ્ટોકમાં
  ₹ 70.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 8-15 દિવસ
  વર્ણન
  આસન ઉન્ન માંથી બનાવવામાં આવે છે. તેનો સામાન્ય સાઇજ઼ પહોળાઈમાં 1 હાથ અને લંબાઈમાં 1.3 હાથ છે.
  
  પૃથ્વીકાયા અને વાયુકેયાનો જીવ બચાવવા માટે ની વિરધના ના થાય તે માટે આસાન નો ઉપયોગ થાય છે. 

  આથી નીચે જમીન પર નીચે આસાન વીના બેસતા નથી. ભગવાન મહાવીરે બદ્ધા ને ખૂબ સરસ સૂક્ષ્મ વસ્તુઓ સમજાવી છે. જીવો અને જીવા દ્યો એ તેમની વચ્ચેનો મા નો શ્રેષ્ઠ સંદેશ છે
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  મુખ્ય મેટીરિયલઊન
  આકાર25 Inch X 25 Inch
  ઉત્પાદન ટૅગ્સ
  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  બૈિઠકા (આસાન) - પ્લેન કલર ચિત્ર

  બૈિઠકા (આસાન) - પ્લેન કલર

  samayik baithka, more info here..
  ₹ 50.00 થી
  સ્થાપનાજી (વુડન) રેગ્યુલર (DZ02) ચિત્ર
  સિશમ પ્લેન ચિત્ર
  મુપત્તિ (DZ08) ચિત્ર