શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  ઉડદ સ્પેશ્યલ પાપડ

  papad is a thin, crisp, round flatbread. It is typically based on a seasoned dough usually made from peeled black gram flour (urad flour), either fried or cooked with dry heat (usually flipping it over an open flame).

  ₹ 270.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન

  papad is a thin, crisp, round flatbread. It is typically based on a seasoned dough usually made from peeled black gram flour (urad flour), either fried or cooked with dry heat (usually flipping it over an open flame).

  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  વજન 800 gm
  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  મુપત્તિ ચિત્ર

  મુપત્તિ

  ₹ 30.00 ₹ 25.00
  ચના મીઠા પાપડ ચિત્ર

  ચના મીઠા પાપડ

  ₹ 245.00
  ચના મસાલા પાપડ ચિત્ર

  ચના મસાલા પાપડ

  ₹ 255.00
  ઍન્કર સુત્તર માલા (108 મણકા) ચિત્ર

  ઍન્કર સુત્તર માલા (108 મણકા)

  ₹ 50.00 થી