શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  કોકલા

  Kokla 

  Kokla is derived from kachari itself. kachari (with skin) cut vertically into two parts are called Kokla. It is used as vegetable same as kachari.

  *
  ₹ 50.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન

  Kokla 

  Kokla is derived from kachari itself. kachari (with skin) cut vertically into two parts are called Kokla. It is used as vegetable same as kachari.

  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  સ્થાનકવાસી મુપત્તિ ચિત્ર

  સ્થાનકવાસી મુપત્તિ

  ₹ 13.00 થી
  સ્થાનકવાસી પૂંજાની (માપ - 9 ઇંચ) ચિત્ર

  સ્થાનકવાસી પૂંજાની (માપ - 9 ઇંચ)

  ₹ 50.00 ₹ 35.00
  હરા મેથી દાણા ચિત્ર

  હરા મેથી દાણા

  ₹ 70.00
  સાંગરી ચિત્ર

  સાંગરી

  ₹ 220.00