શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  કલશ

  દ્રવ્ય પૂજાની એક ખૂબ જ હૃદયસ્પર્શી અને સુંદર ક્ષણ એ અરિહંત પરમાત્માનું પ્રક્ષાલ (અભિષેક) કરવુ છે.
  આત્મપ્રક્ષાલન કરવા માટે પ્રભુ નુ પ્રક્ષાલ કરિયે છે.
  આત્મ પ્રાર્થના કરવા માટે પ્રાર્થના પૂજા કરવામાં આવે છે.
  પ્રભુ નુ પ્રક્શાલ કરતા ઈ ભાવ ભવીયે કે જેમ તમે તમારા આત્મા પર થી કર્મો ની ધોઈ લીધા ઍમ આપણે પણ અમારા આત્મા પર લાગેલા મેલ ની ધોઈલૈયે.

  ખૂબ જ સુંદર પ્રક્ષાલ કલશ, મીનાકારી કામ તેના પર ભવ્ય દેખાવ છે. તમારા ભાવો ની
  નવીનતમ ઉપલબ્ધ ડિઝાઇન માટે અમને સંપર્ક કરો.
  ભાવો માટે કૉલ કરો
  h i
  સોંપણી તારીખ: 8-15 દિવસ
  વર્ણન
  દ્રવ્ય પૂજાની એક ખૂબ જ હૃદયસ્પર્શી અને સુંદર ક્ષણ એ અરિહંત પરમાત્માનું પ્રક્ષાલ (અભિષેક) કરવુ છે.
  આત્મપ્રક્ષાલન કરવા માટે પ્રભુ નુ પ્રક્ષાલ કરિયે છે.
  આત્મ પ્રાર્થના કરવા માટે પ્રાર્થના પૂજા કરવામાં આવે છે.
  પ્રભુ નુ પ્રક્શાલ કરતા ઈ ભાવ ભવીયે કે જેમ તમે તમારા આત્મા પર થી કર્મો ની ધોઈ લીધા ઍમ આપણે પણ અમારા આત્મા પર લાગેલા મેલ ની ધોઈલૈયે.

  ખૂબ જ સુંદર પ્રક્ષાલ કલશ, મીનાકારી કામ તેના પર ભવ્ય દેખાવ છે. તમારા ભાવો ની
  નવીનતમ ઉપલબ્ધ ડિઝાઇન માટે અમને સંપર્ક કરો.