શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  ગ્રે કોલોર ઝરદોસી સામાયિક કીટ

  ઉપલબ્ધતા અને કિંમત માટે કૉલ કરો
  આ ઝડપી વેચાતી પ્રોડક્ટ છે અને ડિઝાઇન ઘણીવાર બદલાઈ જાય છે. કૃપા કરી વર્તમાન પ્રાપ્યતા અને મૂલ્યને જાણવા માટે નીચે ચેટ કરો અથવા કૉલ કરો.

  કૉલ: +91-8956355471, +91-9511889321

  If you are looking for an Ashtaprakari bag, Baithka, Pooja bag, Batwa, and other Samayik products then this Samayik set can be the solution to your search.
  Get things needed for Samayik in one combo with beautiful and interesting designs and colors so that everything goes with the theme.

  Intricately designed and decorated with Zardosi work, The set is carefully stitched, this grey-colored samayik set with stunning zardosi and tassels made of beautiful pearls and beads comes with a drawstring closure in Batwa that makes it easy to carry and use. This will make you look different from everyone.

   

  What is Zardosi?

  Zardozi is widely used in India as a form of embroidery that originated in Persia. This word literally translates as Golden Embroidery from two Persian words: 'zar' means gold and 'dozi' means embroidery.

   

  This Samayik Kit Includes✨

  • Samayik Bag
  • Big Batwa
  • Small Batwa
  • Pooja Rumal
  • Aasan
  • Muhpatti
  • Charwala Cover
  • Ashtprakari Bag

   

  GOOD CHOICE FOR AANA, GIFTING, AND PRABHAVNA PURPOSE.

  For bulk orders, please WhatsApp us at +91 8956355471, +91 9511889321

   

   

  ₹ 3,900.00
  ₹ 3,470.00
  સોંપણી તારીખ: 8-15 દિવસ
  વર્ણન

  If you are looking for an Ashtaprakari bag, Baithka, Pooja bag, Batwa, and other Samayik products then this Samayik set can be the solution to your search.
  Get things needed for Samayik in one combo with beautiful and interesting designs and colors so that everything goes with the theme.

  Intricately designed and decorated with Zardosi work, The set is carefully stitched, this grey-colored samayik set with stunning zardosi and tassels made of beautiful pearls and beads comes with a drawstring closure in Batwa that makes it easy to carry and use. This will make you look different from everyone.

   

  What is Zardosi?

  Zardozi is widely used in India as a form of embroidery that originated in Persia. This word literally translates as Golden Embroidery from two Persian words: 'zar' means gold and 'dozi' means embroidery.

   

  This Samayik Kit Includes✨

  • Samayik Bag
  • Big Batwa
  • Small Batwa
  • Pooja Rumal
  • Aasan
  • Muhpatti
  • Charwala Cover
  • Ashtprakari Bag

   

  GOOD CHOICE FOR AANA, GIFTING, AND PRABHAVNA PURPOSE.

  For bulk orders, please WhatsApp us at +91 8956355471, +91 9511889321