શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  ગવાર ફલ્લી

  Cluster beans have all the benefits which attribute to a good and healthy human body. It can help in strengthening bones and keep your heart healthy by managing the pumping of blood. This leads to having a controlled blood pressure condition etc. With the hike in percentages of contracting to the deadly disease of diabetes all around the world, cluster bean is one vegetable that is excellent in controlling blood sugar levels.

  In terms of nutritional value cluster beans are the most important and the only source of guar gum, which is 75% of dietary fibre. While they being the only source of the guar gum, can be used as an additive to several food and beverages. 
  130 mg of Calcium
  3 gm of the fibre content
  Carbohydrates: 11 gm.
  1 mg of Iron
  1 gm. of Mineral
  57 mg of Phosphorous
  3 gm. of Protein
  Vitamins like: Vitamin A, C, D and source-lybrate.com

  *
  ₹ 220.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન
  Cluster beans have all the benefits which attribute to a good and healthy human body. It can help in strengthening bones and keep your heart healthy by managing the pumping of blood. This leads to having a controlled blood pressure condition etc. With the hike in percentages of contracting to the deadly disease of diabetes all around the world, cluster bean is one vegetable that is excellent in controlling blood sugar levels.

  In terms of nutritional value cluster beans are the most important and the only source of guar gum, which is 75% of dietary fibre. While they being the only source of the guar gum, can be used as an additive to several food and beverages. 
  130 mg of Calcium
  3 gm of the fibre content
  Carbohydrates: 11 gm.
  1 mg of Iron
  1 gm. of Mineral
  57 mg of Phosphorous
  3 gm. of Protein
  Vitamins like: Vitamin A, C, D and source-lybrate.com

  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  રક્ષા પોટલી (કલર - રેડ એન્ડ ગોલ્ડન) ચિત્ર

  રક્ષા પોટલી (કલર - રેડ એન્ડ ગોલ્ડન)

  ₹ 2.00 ₹ 1.00
  નલ ગયણી ચિત્ર

  નલ ગયણી

  ₹ 9.00 થી
  ચંદન Wood ધૂપ સ્ટિક્સ ચિત્ર

  ચંદન Wood ધૂપ સ્ટિક્સ

  ₹ 100.00 ₹ 75.00
  કેર ચિત્ર

  કેર

  ₹ 355.00