શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  ચામર


  ઇન્દ્ર મહારાજા પ્રભુજીના જનમ કલ્યાણક પ્રસંગે અરિહંત પરમાત્માની સામે ચામર નૃત્ય કરે છે.

  અરિહંત પરમાત્માની સામે ચામર નૃત્ય પૂજા કરીને આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે હવેથી આ આત્મા ને ભવ ભ્રમણમાં ન નચવુ પડે.

  ₹ 2,600.00
  ₹ 2,625.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન


  ઇન્દ્ર મહારાજા પ્રભુજીના જનમ કલ્યાણક પ્રસંગે અરિહંત પરમાત્માની સામે ચામર નૃત્ય કરે છે.

  અરિહંત પરમાત્માની સામે ચામર નૃત્ય પૂજા કરીને આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે હવેથી આ આત્મા ને ભવ ભ્રમણમાં ન નચવુ પડે.