શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  જૈન ધ્વજા

  જૈન ધ્વજનાં પાંચ રંગ છે: લાલ, પીળો, સફેદ, લીલો અને વાદળી. આ પાંચ રંગો પંચ-પરમેષ્ઠિ (પાંચ સર્વોચ્ચ પ્રાણીઓ) નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. તે પાંચ મુખ્ય વ્રત પણ રજૂ કરે છે, જે નાના હોવા સાથે મહાન પણ છે.

  • વ્હાઇટ - અરિહન્ટ્સ, આત્માઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે જેણે તમામ જુસ્સો (ક્રોધ, આસક્તિ, દ્વેષ) પર વિજય મેળવ્યો છે અને સ્વ-મુલાકાતો દ્વારા સર્વજ્cienceતા અને શાશ્વત આનંદ મેળવ્યો છે.
  • લાલ - સિદ્ધનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, આત્માઓ જેણે મોક્ષ અને સત્ય પ્રાપ્ત કર્યું છે. તે સચ્ચાઈ (સત્ય) ને પણ દર્શાવે છે.
  • પીળો - આચાર્ય માટે સ્નાતકોત્તર રજૂ કરે છે.
  • હરા - ઉપાધ્યાય (વિશેષણ) રજૂ કરે છે, તે લોકો જે સાધુઓને શાસ્ત્ર શીખવે છે.
  • ઘેરો વાદળી- ભિક્ષિયોં-નનો અથવા સાધુ-સાધ્વીઓને રજૂ કરે છે.
  • ધ્વજની મધ્યમાં સ્વસ્તિક આત્માના અસ્તિત્વના ચાર તબક્કાઓને રજૂ કરે છે.
  • સ્વસ્તિકથી ઉપરના ત્રણ મુદ્દા જૈન ધર્મના રત્નત્રય (ત્રણ રત્ન) નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.
  *
  ₹ 50.00
  આ પ્રોડક્ટની ઓછામાં ઓછી માત્રા 10 છે
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન

  જૈન ધ્વજનાં પાંચ રંગ છે: લાલ, પીળો, સફેદ, લીલો અને વાદળી. આ પાંચ રંગો પંચ-પરમેષ્ઠિ (પાંચ સર્વોચ્ચ પ્રાણીઓ) નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. તે પાંચ મુખ્ય વ્રત પણ રજૂ કરે છે, જે નાના હોવા સાથે મહાન પણ છે.

  • વ્હાઇટ - અરિહન્ટ્સ, આત્માઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે જેણે તમામ જુસ્સો (ક્રોધ, આસક્તિ, દ્વેષ) પર વિજય મેળવ્યો છે અને સ્વ-મુલાકાતો દ્વારા સર્વજ્cienceતા અને શાશ્વત આનંદ મેળવ્યો છે.
  • લાલ - સિદ્ધનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, આત્માઓ જેણે મોક્ષ અને સત્ય પ્રાપ્ત કર્યું છે. તે સચ્ચાઈ (સત્ય) ને પણ દર્શાવે છે.
  • પીળો - આચાર્ય માટે સ્નાતકોત્તર રજૂ કરે છે.
  • હરા - ઉપાધ્યાય (વિશેષણ) રજૂ કરે છે, તે લોકો જે સાધુઓને શાસ્ત્ર શીખવે છે.
  • ઘેરો વાદળી- ભિક્ષિયોં-નનો અથવા સાધુ-સાધ્વીઓને રજૂ કરે છે.
  • ધ્વજની મધ્યમાં સ્વસ્તિક આત્માના અસ્તિત્વના ચાર તબક્કાઓને રજૂ કરે છે.
  • સ્વસ્તિકથી ઉપરના ત્રણ મુદ્દા જૈન ધર્મના રત્નત્રય (ત્રણ રત્ન) નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.
  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  જૈન દુપટ્ટા ચિત્ર

  જૈન દુપટ્ટા

  ₹ 30.00 થી