શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  જીવનશાસન કે પ્રતિ હમારા ઉત્તરદાયિત્વ

  अनुक्रमणिका 

  1. आज्ञा का आदर 
  2. जयवंती जीनाज्ञा
  3. जिनपूजा एवं उसका फल 
  4. जिनमुर्ति एवं मूर्तिपूजा 
  5. प्रभुपूजा स्वद्रव्य से ही क्यों?
  6. जिनमंदिर संबंधी कुछ महत्त्वपूर्ण बातें .........
  ₹ 35.00
  ₹ 20.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન

  अनुक्रमणिका 

  1. आज्ञा का आदर 
  2. जयवंती जीनाज्ञा
  3. जिनपूजा एवं उसका फल 
  4. जिनमुर्ति एवं मूर्तिपूजा 
  5. प्रभुपूजा स्वद्रव्य से ही क्यों?
  6. जिनमंदिर संबंधी कुछ महत्त्वपूर्ण बातें .........
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  પાના 126
  લેખક / પ્રકાશન Aacharya Shree Vijay Kirtiyashsurishwarji Maharaj
  ભાષા હિન્દી
  Prayukt Kitab Bhejnewale શોભા કોઠારી, હિંગનઘાટ