શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  તપ ઉઘોટ

  अनुक्रमनिका 

  1. नवकार महामंत्र / जिन नमस्कार 
  2. चौबीस तीर्थंकर स्तुति / भगवान के समक्ष बोलने की भावपूर्ण स्तुतियाँ 
  3. श्री गौतम स्वामी की स्तुति / तप का महत्व 
  4. अथ हर तप के लिए आवश्यक विधि 
  5. अथ सुबह उठने की विधि 
  6. श्रावण के नित्य व् सागारी संथारे के प्रत्याख्यान / समस्त जीवन के साथ क्षमापन 
  7. समरों मंत्र भलो नमस्कार   ..........
  ₹ 20.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન

  अनुक्रमनिका 

  1. नवकार महामंत्र / जिन नमस्कार 
  2. चौबीस तीर्थंकर स्तुति / भगवान के समक्ष बोलने की भावपूर्ण स्तुतियाँ 
  3. श्री गौतम स्वामी की स्तुति / तप का महत्व 
  4. अथ हर तप के लिए आवश्यक विधि 
  5. अथ सुबह उठने की विधि 
  6. श्रावण के नित्य व् सागारी संथारे के प्रत्याख्यान / समस्त जीवन के साथ क्षमापन 
  7. समरों मंत्र भलो नमस्कार   ..........
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  પાના294
  ભાષાહિન્દી
  લેખક / પ્રકાશનશ્રીમાન કિશોરચંદજી ચોરડીએ પરિવાર
  Prayukt Kitab BhejnewaleShobha Kothari, Hinganghat
  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  જૈન ધર્મ કે પરિચય ચિત્ર

  જૈન ધર્મ કે પરિચય

  ₹ 100.00 ₹ 20.00