શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  પ્રીમિયમ પોટલી બટવો

  • This Potli bag has a beautiful handle, made with high-quality pearls which look awesome and are easy to carry
  • Being lightweight these potli bags can easily be wrapped around the wrist using their drawstrings
  • This stunning potli bag is made from raw silk and handcrafted traditional work
  • Size:- 9 inches
  • Material:- Sherwani
  *
  ₹ 255.00
  ₹ 499.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 8-15 દિવસ
  વર્ણન
  • This Potli bag has a beautiful handle, made with high-quality pearls which look awesome and are easy to carry
  • Being lightweight these potli bags can easily be wrapped around the wrist using their drawstrings
  • This stunning potli bag is made from raw silk and handcrafted traditional work
  • Size:- 9 inches
  • Material:- Sherwani
  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  શ્રી ધન ધૂપ (ચંદન) ચિત્ર

  શ્રી ધન ધૂપ (ચંદન)

  ₹ 140.00 ₹ 110.00