શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  માતા પિતા કે સાથ હમારા વ્યવહાર

  भूमिका

  मध्य जीवन की अक्षत यात्रा की सफल बाल्यकाल में ही पड़ जाती है। बाल्यकाल में जैसा जीवन बालक जीता है, भविष्य में उसी की छाया उसके व्यक्तित्व पर दिखाई देती है। अगर बाल्यकाल में ही बालक को सुसंस्कार जनित व्यवहार करने की आदत पड़ जाये तो उसे जीवन में सफलता प्राप्त करने में जरा सी भी कठिनाई नहीं होगी।

  इसी मानसिकता को ध्यान में रखकर हमने यह पुस्तक "माता-पिता के साथ हमारा व्यवहार" को तैयार किया है।

  हमारे जीवन में माता-पिता के अनन्त अनन्त उपकार होते हैं और उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। माता-पिता के साथ सद्व्यवहार के संस्कार बाल्यकाल से ही हमारे जीवन में आरोपित होने चाहिए।

  Note:- Rs.20 handling charges are included in the shipping amount.

  *
  ₹ 75.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન

  भूमिका

  मध्य जीवन की अक्षत यात्रा की सफल बाल्यकाल में ही पड़ जाती है। बाल्यकाल में जैसा जीवन बालक जीता है, भविष्य में उसी की छाया उसके व्यक्तित्व पर दिखाई देती है। अगर बाल्यकाल में ही बालक को सुसंस्कार जनित व्यवहार करने की आदत पड़ जाये तो उसे जीवन में सफलता प्राप्त करने में जरा सी भी कठिनाई नहीं होगी।

  इसी मानसिकता को ध्यान में रखकर हमने यह पुस्तक "माता-पिता के साथ हमारा व्यवहार" को तैयार किया है।

  हमारे जीवन में माता-पिता के अनन्त अनन्त उपकार होते हैं और उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। माता-पिता के साथ सद्व्यवहार के संस्कार बाल्यकाल से ही हमारे जीवन में आरोपित होने चाहिए।

  Note:- Rs.20 handling charges are included in the shipping amount.

  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  લેખક / પ્રકાશન મુનિરાજ શ્રી દિપકરત્ન મહારાજા
  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  વલ્લભ જૈન સંસ્કાર વાટિકા ચિત્ર

  વલ્લભ જૈન સંસ્કાર વાટિકા

  ₹ 300.00