શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  વુડન અષ્ટમંગલ ફ્રેમ (DZ04)

  ઉપલબ્ધતા અને કિંમત માટે કૉલ કરો
  આ ઝડપી વેચાતી પ્રોડક્ટ છે અને ડિઝાઇન ઘણીવાર બદલાઈ જાય છે. કૃપા કરી વર્તમાન પ્રાપ્યતા અને મૂલ્યને જાણવા માટે નીચે ચેટ કરો અથવા કૉલ કરો.

  કૉલ: +91-8956355471, +91-9511889321

  This beautiful ashtmangal frame is made up of wooden finishing fiber.
  This beautiful and unique frame fits almost perfectly in any room.

  • Acrylic Glass and synthetic framing 
  • Wooden carving  ashtmangal

  Ashtmangal - 8 Auspicious Jain Symbols.

  1. Swastika - Signifies peace and well-being.

  2. Shrivatsa - 'Vasta' means chest and 'Shri' means beauty. The middle of the chest is raised a little with a bunch of soft hair. This is called Shrivatsa. Shrivatsa means a beautiful mark manifested itself from the heart of the Jain

  3. Nandhyavarta - Big Swastika with nine corners. In mythology, nine points in Nandhyavarta indicate nine types of material, mental, physical and spiritual wealth and treasure.

  4. Vardha­manaka - Vadhamanaka is also known as Samput, which means a shallow earthen dish used for lamps. When one shallow dish is covered by another one upside down, it appears like a box. This symbol is suggestive of an increase in wealth, fame, and merit due to the grace of the Lord.

  5. Sinhasana - (Sinhasana) meaning throne.
  It is auspicious because it is sanctified by the feet of the blessed Lord.

  6. Kalasha - Symbol of auspiciousness. It is a holy pitcher or a jug made of copper, silver or steel. It is used for religious and social ceremonies. It is used in temples when specific images are being worshipped. 

  7. Minyugala - A pair of fish. It is a symbol of Cupid's banners coming to worship the Jina[2] After defeating the God of Love.

  8. Darpana - Meaning a mirror. The mirror reflects one's true self because of its clarity.

  *
  *
  ₹ 820.00
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન

  This beautiful ashtmangal frame is made up of wooden finishing fiber.
  This beautiful and unique frame fits almost perfectly in any room.

  • Acrylic Glass and synthetic framing 
  • Wooden carving  ashtmangal

  Ashtmangal - 8 Auspicious Jain Symbols.

  1. Swastika - Signifies peace and well-being.

  2. Shrivatsa - 'Vasta' means chest and 'Shri' means beauty. The middle of the chest is raised a little with a bunch of soft hair. This is called Shrivatsa. Shrivatsa means a beautiful mark manifested itself from the heart of the Jain

  3. Nandhyavarta - Big Swastika with nine corners. In mythology, nine points in Nandhyavarta indicate nine types of material, mental, physical and spiritual wealth and treasure.

  4. Vardha­manaka - Vadhamanaka is also known as Samput, which means a shallow earthen dish used for lamps. When one shallow dish is covered by another one upside down, it appears like a box. This symbol is suggestive of an increase in wealth, fame, and merit due to the grace of the Lord.

  5. Sinhasana - (Sinhasana) meaning throne.
  It is auspicious because it is sanctified by the feet of the blessed Lord.

  6. Kalasha - Symbol of auspiciousness. It is a holy pitcher or a jug made of copper, silver or steel. It is used for religious and social ceremonies. It is used in temples when specific images are being worshipped. 

  7. Minyugala - A pair of fish. It is a symbol of Cupid's banners coming to worship the Jina[2] After defeating the God of Love.

  8. Darpana - Meaning a mirror. The mirror reflects one's true self because of its clarity.