શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  વુડેન ફિનિશ બ્રોવન 14 સ્વપ્ન એન્ડ સિદ્ધિચક્ર રોયલ પેટી/બોક્સ

  What is 14 swapna?

  Tirthankar Parmatma's mother saw 14 (dreams) swapna when the soul of Tirthankar came to the womb of Mata. These Swapnas were very encouraging and miraculous.

  The 24 Tirthankaras during this present age are Adinatha, Ajita, Sambhava, Abhinandana, Sumati, Padmaprabha, Suparshva, Chandraprabha, Suvidhi, Shital, Shreyansa, Vasupujya, Vimala, Ananta, Dharma, Shanti, Kunthu, Ara, Malli, Muni Suvrata, Nami, Nemi, Parshva, and Mahavira.
   
  About this Royal Peti:
  • Size : 8.5 x 4.5 Inch

  In today's busy world, we sometimes find it hard to visit Mandirji and Tirth Sthal. In this busy world, now get the same vibe from this Royal peti. Feel the overwhelming positivity around you each time you open this box. 

  Keep this with yourself for divine happiness, mental peace, spiritual satisfaction, and success. Take a glimpse of god whenever you open it. 24 Tirthankara, 14 swapna, quality printed Bhagwan Ji, and Charan Paduka in a beautiful white fiber box makes it the perfect gift for religious people.

  If this small investment can remove the negativity, why not share positivity and a glimpse of god with your loved ones?

  Gift this royal peti in Pratishtha (प्रतिष्ठा), Prabhavana (प्रभावना), Diksha (दीक्षा), Navanu (नवाणु), Tapasya (तपस्या), Ujjavna (उज्जावना) or to your Jain friends.

   

  Do you want to customize this Royal Peti? you can customize the photo frame to make it a personalized and unforgettable gift by adding your name or the photos you want (only for bulk purchases).

  👉Click here to see the sample image

   

  For bulk orders, please WhatsApp us at +91 8956355471, +91 9511889321

   

  *
  ભાવ વિભાજિત
  જથ્થો
  50+
  100+
  કિંમત
  ₹ 360.00
  ₹ 345.00
  ₹ 399.00
  ₹ 549.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 8-15 દિવસ
  વર્ણન

  What is 14 swapna?

  Tirthankar Parmatma's mother saw 14 (dreams) swapna when the soul of Tirthankar came to the womb of Mata. These Swapnas were very encouraging and miraculous.

  The 24 Tirthankaras during this present age are Adinatha, Ajita, Sambhava, Abhinandana, Sumati, Padmaprabha, Suparshva, Chandraprabha, Suvidhi, Shital, Shreyansa, Vasupujya, Vimala, Ananta, Dharma, Shanti, Kunthu, Ara, Malli, Muni Suvrata, Nami, Nemi, Parshva, and Mahavira.
   
  About this Royal Peti:
  • Size : 8.5 x 4.5 Inch

  In today's busy world, we sometimes find it hard to visit Mandirji and Tirth Sthal. In this busy world, now get the same vibe from this Royal peti. Feel the overwhelming positivity around you each time you open this box. 

  Keep this with yourself for divine happiness, mental peace, spiritual satisfaction, and success. Take a glimpse of god whenever you open it. 24 Tirthankara, 14 swapna, quality printed Bhagwan Ji, and Charan Paduka in a beautiful white fiber box makes it the perfect gift for religious people.

  If this small investment can remove the negativity, why not share positivity and a glimpse of god with your loved ones?

  Gift this royal peti in Pratishtha (प्रतिष्ठा), Prabhavana (प्रभावना), Diksha (दीक्षा), Navanu (नवाणु), Tapasya (तपस्या), Ujjavna (उज्जावना) or to your Jain friends.

   

  Do you want to customize this Royal Peti? you can customize the photo frame to make it a personalized and unforgettable gift by adding your name or the photos you want (only for bulk purchases).

  👉Click here to see the sample image

   

  For bulk orders, please WhatsApp us at +91 8956355471, +91 9511889321

   

  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  દિલુક્સ ચારણ પાદુકા સ્માલ બોક્સ/પેટી વિથ ફોટો પ્રિન્ટ ચિત્ર
  બેઐટીફુલ બ્રોવન સમ્મેદ શીખર્જી રોયલ પેટી /બોક્સ (પત્રા પ્રિન્ટ) ચિત્ર
  Wooden Finish Beautiful Brown Fiber Girnar Mahatirth Royal Box/Peti (Photo Print) ચિત્ર

  Wooden Finish Beautiful Brown Fiber Girnar Mahatirth Royal Box/Peti (Photo Print)

  ₹ 699.00 ₹ 330.00 થી