શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  વલ્લભ જૈન સંસ્કાર વાટિકા

  बच्चों के भीतर सद्गुणों का सिंचन करने के लिये यह पुस्तक अत्यंत उपयोगी है। इस पुस्तक के अन्दर अंग्रेजी वर्णमाला A,B,C,D के आधार पर 26 पाठ दिये गये हैं। प्रत्येक पाठ के तीन भाग किये गये हैं. 1- संस्कार विभाग, 2- तत्व विभाग, 3- कथा विभाग। तीनों विभागों में आज वर्तमान युग के अनुसार कथायें संस्कार प्रेरक बातें और जैन तत्व ।
  ज्ञान को सुन्दर चित्रों के माध्यम से सरलतापूर्वक समझाया गया है।

  ઉપલબ્ધતા: 2 સ્ટોકમાં
  ₹ 300.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન

  बच्चों के भीतर सद्गुणों का सिंचन करने के लिये यह पुस्तक अत्यंत उपयोगी है। इस पुस्तक के अन्दर अंग्रेजी वर्णमाला A,B,C,D के आधार पर 26 पाठ दिये गये हैं। प्रत्येक पाठ के तीन भाग किये गये हैं. 1- संस्कार विभाग, 2- तत्व विभाग, 3- कथा विभाग। तीनों विभागों में आज वर्तमान युग के अनुसार कथायें संस्कार प्रेरक बातें और जैन तत्व ।
  ज्ञान को सुन्दर चित्रों के माध्यम से सरलतापूर्वक समझाया गया है।

  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  ભાષા હિન્દી
  પાના 112
  લેખક Muni Jay Kirti Vijay
  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  માતા પિતા કે સાથ હમારા વ્યવહાર ચિત્ર

  માતા પિતા કે સાથ હમારા વ્યવહાર

  ₹ 75.00