શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  વિવિધ પુજાસંગ્રહ - સ્માલ

  પ્રસ્તાવના

  સ્વરૂપે દીસે સાવદ્ય. અનુબંધે પૂજા નિરબંધ અમૃતના ઘૂંટડા
  અમૃતના પિપાસુ રાજહંસોને અમૃતની પ્રાપ્તિ માટે ભક્તિમાર્ગ જેવો સરલ
  ને સહજસાઘ્ય માર્ગ બીજો કોઈ નથી; એમાંય ગીત, નૃત્ય ને સંગીત ભર્યું પૂજા
  જેવું પ્રબલ છતાં સુકર ને સુખસાધ્ય અન્ય સાધન જવલ્લે જ જડે એવું છે.
  આ ચંચળ યુગમાં નિવૃત્તિના મહાસાગરમાં તરવું સહજ નથી. ઘોંઘાટિયા
  જમાનામાં ધ્યાન ઘારણાના ડુંગરા ચડવા દોહ્યલા બન્યા છે. ક્રિયા અને તપ
  એકમાર્ગી બન્યા છે. આજના માનવીને ગળથૂથીમાં જ કીર્તિ ને કાંચનની ભૂખ
  મળી છે, અને જ્યારે વિષયને વેગળા કરવા એ ખાંડાની ધાર પર ચાલવા જેવું
  જેવો બની રહે છે.

  ઉપલબ્ધતા: 9 સ્ટોકમાં
  ₹ 100.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 8-15 દિવસ
  વર્ણન

  પ્રસ્તાવના

  સ્વરૂપે દીસે સાવદ્ય. અનુબંધે પૂજા નિરબંધ અમૃતના ઘૂંટડા
  અમૃતના પિપાસુ રાજહંસોને અમૃતની પ્રાપ્તિ માટે ભક્તિમાર્ગ જેવો સરલ
  ને સહજસાઘ્ય માર્ગ બીજો કોઈ નથી; એમાંય ગીત, નૃત્ય ને સંગીત ભર્યું પૂજા
  જેવું પ્રબલ છતાં સુકર ને સુખસાધ્ય અન્ય સાધન જવલ્લે જ જડે એવું છે.
  આ ચંચળ યુગમાં નિવૃત્તિના મહાસાગરમાં તરવું સહજ નથી. ઘોંઘાટિયા
  જમાનામાં ધ્યાન ઘારણાના ડુંગરા ચડવા દોહ્યલા બન્યા છે. ક્રિયા અને તપ
  એકમાર્ગી બન્યા છે. આજના માનવીને ગળથૂથીમાં જ કીર્તિ ને કાંચનની ભૂખ
  મળી છે, અને જ્યારે વિષયને વેગળા કરવા એ ખાંડાની ધાર પર ચાલવા જેવું
  જેવો બની રહે છે.

  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  ભાષા ગુજરાતી
  પાના 592
  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  શ્રી ડો પ્રતિક્રમણ સૂત્ર (વિધિ સહિત) ચિત્ર
  સિશમ સાપડા બ્રાસ ચિત્ર

  સિશમ સાપડા બ્રાસ

  ₹ 150.00 ₹ 110.00
  ચૈત્યવંદન કરીયે ચિત્ર

  ચૈત્યવંદન કરીયે

  ₹ 70.00
  તપ કરે ભવપાર ચિત્ર

  તપ કરે ભવપાર

  ₹ 50.00