શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  શ્રી ડો પ્રતિક્રમણ સૂત્ર (વિધિ સહિત)

  प्रस्तावना 

        अनादि  अनंत कालसे चौरासी  लक्षयोनिमें  आत्माका परिभ्रमण चालू है। 
  उसमे अंनत पूयोदयके कारन जैन धर्मकी प्राप्ति हुई। 
  जय शासनमें आत्मशुद्धिके लिए धर्मक्रियाका महत्त्व बताया है। 
  जैसे कपडे पर साबुन लगानेसे मैल दूर होकर वस्त्र उज्वल  बनता है,
  वैसे हे जिन दर्शित क्रिया करनेसे आत्मा पर लगे हुए कर्मके थर दूर होते है
  और आत्मा उज्वल बनता है।  

  अनुक्रमणिका
  1. विधिसहित चैत्यवंदन
      विधिसहित गुरुवंदन
  2. श्री राईय प्रतिक्रमण विधिसहित
  3. श्री देवसिय प्रतिक्रमण विधिसहित
  4. पौषध लेनेकी विधि 
  5. प्रतिक्रमण में छींक आनेसे आलोचना विधि 
  6. स्तवनादि संग्रह 

  Note:- Rs.20 handling charges are included in the shipping amount.

  *
  ઉપલબ્ધતા: સ્ટોક બહાર
  ₹ 110.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 8-15 દિવસ
  વર્ણન

  प्रस्तावना 

        अनादि  अनंत कालसे चौरासी  लक्षयोनिमें  आत्माका परिभ्रमण चालू है। 
  उसमे अंनत पूयोदयके कारन जैन धर्मकी प्राप्ति हुई। 
  जय शासनमें आत्मशुद्धिके लिए धर्मक्रियाका महत्त्व बताया है। 
  जैसे कपडे पर साबुन लगानेसे मैल दूर होकर वस्त्र उज्वल  बनता है,
  वैसे हे जिन दर्शित क्रिया करनेसे आत्मा पर लगे हुए कर्मके थर दूर होते है
  और आत्मा उज्वल बनता है।  

  अनुक्रमणिका
  1. विधिसहित चैत्यवंदन
      विधिसहित गुरुवंदन
  2. श्री राईय प्रतिक्रमण विधिसहित
  3. श्री देवसिय प्रतिक्रमण विधिसहित
  4. पौषध लेनेकी विधि 
  5. प्रतिक्रमण में छींक आनेसे आलोचना विधि 
  6. स्तवनादि संग्रह 

  Note:- Rs.20 handling charges are included in the shipping amount.

  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  પાના144
  લેખક / પ્રકાશનશ્રી જૈન દર્શન પ્રકાશન
  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  વિવિધ પુજાસંગ્રહ - સ્માલ ચિત્ર

  વિવિધ પુજાસંગ્રહ - સ્માલ

  ₹ 100.00
  સિશમ સાપડા બ્રાસ ચિત્ર

  સિશમ સાપડા બ્રાસ

  ₹ 150.00 ₹ 110.00
  સ્થાનકવાસી મુપત્તિ ચિત્ર

  સ્થાનકવાસી મુપત્તિ

  ₹ 20.00 ₹ 13.00 થી
  વિધિ સહિત પૅંચ પ્રતિક્રમણ સૂત્ર (હિન્દી) ચિત્ર