શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  શ્રી શંખેશ્વર પાર્શ્વનાથ દિવ્યકથા

  The unique Anupam miraculous tale of Shri Shankheshwar Parshwanath Prabhu's 
  unique feeling of forgiveness and equitable divinity is presented with pictures of
  amazing ideas. The lively history of the idol installed in Shankheshwar Parshwanath
  shrine and its presence in the three loks from time to time is an interestingly
  interesting description and the complete pictorial life character (including ten Bhavas)
  of Lord Parshvanath is also given in this book.
  ઉપલબ્ધતા: સ્ટોક બહાર
  ₹ 1,200.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન
  The unique Anupam miraculous tale of Shri Shankheshwar Parshwanath Prabhu's 
  unique feeling of forgiveness and equitable divinity is presented with pictures of
  amazing ideas. The lively history of the idol installed in Shankheshwar Parshwanath
  shrine and its presence in the three loks from time to time is an interestingly
  interesting description and the complete pictorial life character (including ten Bhavas)
  of Lord Parshvanath is also given in this book.
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  ભાષા હિન્દી
  પાના 134
  લેખક ગચ્છાધિપતિ આચાર્ય શ્રીમદ વિજય નિત્યાનંદ સુરીશ્વરજી મ. સા.
  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  સચિત્ર પચ્ચીસ બોલ (ફંડામેન્ટલ ઓફ જૈનીસમ) ચિત્ર
  સચિત્ર સુશીલ સદ્દબોધ શતક ચિત્ર

  સચિત્ર સુશીલ સદ્દબોધ શતક

  ₹ 600.00
  સચિત્ર આગમ દર્પણ ચિત્ર

  સચિત્ર આગમ દર્પણ

  ₹ 500.00
  સચિત્ર શ્રી કલ્પ સૂત્ર ચિત્ર

  સચિત્ર શ્રી કલ્પ સૂત્ર

  ₹ 1,000.00