શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  સચિત્ર - આઓ જૈન શ્રાવક બને

  जैन धर्म का पालन करने के लिए सर्वप्रथम श्रावक की भूमिका
  में आना पड़ता है। जैन श्रावक बनने कि लिए हमें कम से कम
  क्या ज्ञान होना चाहिए? हमारा दर्शन (Vision-दृष्टि) कैसा
  होना चाहिए? हमें जीवन में कौन-कौन से व्रतों का पालन
  करना चाहिए? यह सब जानकारियाँ रंगीन चित्रों सहित सरल
  व रोचक भाषा में इस पुस्तक में दी गयी हैं। वतर्मान समय के
  अनुसार इस पुस्तक में यथायोग्य उदाहरण चित्रों सहित दिये
  गये हैं। यह पुस्तक ज्ञानशालाओं और जैनधर्म को समझने के
  लिए अत्यन्त उपयोगी है। आर्ट पेपर पर रंगीन पक्की जिल्द
  युक्त पुस्तक।

  ઉપલબ્ધતા: 2 સ્ટોકમાં
  ₹ 400.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન

  जैन धर्म का पालन करने के लिए सर्वप्रथम श्रावक की भूमिका
  में आना पड़ता है। जैन श्रावक बनने कि लिए हमें कम से कम
  क्या ज्ञान होना चाहिए? हमारा दर्शन (Vision-दृष्टि) कैसा
  होना चाहिए? हमें जीवन में कौन-कौन से व्रतों का पालन
  करना चाहिए? यह सब जानकारियाँ रंगीन चित्रों सहित सरल
  व रोचक भाषा में इस पुस्तक में दी गयी हैं। वतर्मान समय के
  अनुसार इस पुस्तक में यथायोग्य उदाहरण चित्रों सहित दिये
  गये हैं। यह पुस्तक ज्ञानशालाओं और जैनधर्म को समझने के
  लिए अत्यन्त उपयोगी है। आर्ट पेपर पर रंगीन पक्की जिल्द
  युक्त पुस्तक।

  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  લેખક / પ્રકાશન Rashtrasant Shree Ganesh Muni Shastri
  ભાષા હિન્દી
  પાના 101
  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  શ્રી શંખેશ્વર પાર્શ્વનાથ દિવ્યકથા ચિત્ર

  શ્રી શંખેશ્વર પાર્શ્વનાથ દિવ્યકથા

  ₹ 1,200.00
  સચિત્ર પચ્ચીસ બોલ (ફંડામેન્ટલ ઓફ જૈનીસમ) ચિત્ર
  સચિત્ર સુશીલ સદ્દબોધ શતક ચિત્ર

  સચિત્ર સુશીલ સદ્દબોધ શતક

  ₹ 600.00
  સચિત્ર આગમ દર્પણ ચિત્ર

  સચિત્ર આગમ દર્પણ

  ₹ 500.00