શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  સચિત્ર આચાર્ય શ્રી રાજેન્દ્ર સુરી

  महापुरुष समाज को जो कहना चाहते है, बताना चाहते है, वह पहले स्वयं जीते है | उनका जीवन दर्पण की तरह 

  पारदर्शी होता है | महान क्रियोद्धारक आचार्य श्रीमद विजय राजेन्द्र सूरि. जी. म. सा. का जीवन भी इसी तरह सत्य ,

  प्रेम, दृढ़ संकल्प, साहस, सहनशीलता आदि सद्गुणों  से युक्त था | 

  Note:- Rs.20 handling charges are included in the shipping amount.

  ઉપલબ્ધતા: 2 સ્ટોકમાં
  ₹ 120.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન

  महापुरुष समाज को जो कहना चाहते है, बताना चाहते है, वह पहले स्वयं जीते है | उनका जीवन दर्पण की तरह 

  पारदर्शी होता है | महान क्रियोद्धारक आचार्य श्रीमद विजय राजेन्द्र सूरि. जी. म. सा. का जीवन भी इसी तरह सत्य ,

  प्रेम, दृढ़ संकल्प, साहस, सहनशीलता आदि सद्गुणों  से युक्त था | 

  Note:- Rs.20 handling charges are included in the shipping amount.

  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  લેખક / પ્રકાશનશ્રીક શ્રી પ્રકાશન ટ્રસ્ટ
  ભાષાહિન્દી
  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  સચિત્ર કથા કિતાબ (સેટ 5 કિતાબ) ચિત્ર

  સચિત્ર કથા કિતાબ (સેટ 5 કિતાબ)

  ₹ 280.00
  યાતના ચિત્ર

  યાતના

  ₹ 95.00