શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  સચિત્ર શ્રી આચારાંગ સૂત્ર (ભાગ - 2)

  जैन श्रमणों के आचार विचार का आधार भूत ग्रथ। भगवान महावीर
  के साधनामय जीवन की झांकी। दोनों भाग विविध ऐतिहासिक व
  सांस्कृतिक चित्रों से युक्त
  ઉપલબ્ધતા: સ્ટોક બહાર
  ₹ 2,000.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન
  जैन श्रमणों के आचार विचार का आधार भूत ग्रथ। भगवान महावीर
  के साधनामय जीवन की झांकी। दोनों भाग विविध ऐतिहासिक व
  सांस्कृतिक चित्रों से युक्त
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  લેખક / પ્રકાશનશ્રી અમર મુનિ
  ભાષાહિન્દી
  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  સચિત્ર શ્રી દશવૈકાલિક સૂત્ર ચિત્ર

  સચિત્ર શ્રી દશવૈકાલિક સૂત્ર

  ₹ 1,000.00