શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  સીતોપલાદી ચૂર્ણ - 50 ગ્રામ

  લાભ -
  ઉધરસ, ગળામાં દુખાવો, ક્ષય રોગ, અસ્થમામાં નબળાઈ
  દૂર કરે છે, પાચન સુધારે છે, આધાશીશી વગેરેમાં ફાયદાકારક છે.
   
  મુખ્ય ઘટક -
  તજ એક ભાગ, મોટી એલચી બે ભાગ, પીપળી
  ચાર ભાગ, વંશલોચન આઠ ભાગ, મિશ્રી સોલા ભાગ
   
  ઉપયોગી પદ્ધતિ -
  તબીબી સલાહ મુજબ.
  2 થી 4 ગ્રામ સીતોપલાદી 2.5 ગ્રામ ઘી સાથે
  પાવડર મિક્સ કરીને તેનું સેવન કરો.
  નોંધ :- સીતોપલાદી ચૂર્ણ જમ્યા પછી જ લેવું.
  ₹ 90.00
  આ પ્રોડક્ટની ઓછામાં ઓછી માત્રા 2 છે
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન
  લાભ -
  ઉધરસ, ગળામાં દુખાવો, ક્ષય રોગ, અસ્થમામાં નબળાઈ
  દૂર કરે છે, પાચન સુધારે છે, આધાશીશી વગેરેમાં ફાયદાકારક છે.
   
  મુખ્ય ઘટક -
  તજ એક ભાગ, મોટી એલચી બે ભાગ, પીપળી
  ચાર ભાગ, વંશલોચન આઠ ભાગ, મિશ્રી સોલા ભાગ
   
  ઉપયોગી પદ્ધતિ -
  તબીબી સલાહ મુજબ.
  2 થી 4 ગ્રામ સીતોપલાદી 2.5 ગ્રામ ઘી સાથે
  પાવડર મિક્સ કરીને તેનું સેવન કરો.
  નોંધ :- સીતોપલાદી ચૂર્ણ જમ્યા પછી જ લેવું.