શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  સામાયિક જોડ

  Pure Cotton dhoti and khesh
  Dhoti 4.00 Mts
  Khesh 2.75 Mts

  ₹ 1,150.00
  ₹ 920.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 8-15 દિવસ
  વર્ણન

  Pure Cotton dhoti and khesh
  Dhoti 4.00 Mts
  Khesh 2.75 Mts

  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  લંબાઈ Dhoti 4 mt & Khesh 2.75 mt
  મુખ્ય મેટીરિયલ કૉટન