શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  સામાયિક જોડ

  શુદ્ધ કપાસ
  ધોતી 4.00 મે
  ઘેશ 2.75 મે

  ₹ 999.00
  ₹ 760.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 8-15 દિવસ
  વર્ણન

  શુદ્ધ કપાસ
  ધોતી 4.00 મે
  ઘેશ 2.75 મે

  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  મુખ્ય મેટીરિયલ કૉટન
  લંબાઈ Dhoti 4 mt & Khesh 2.75 mt