શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  હૅંડ ફિંગર કાઉંટર

  મંત્રોનો જાપ કરવાનો બીજો એક સારો વિકલ્પ છે હૅંડ  કાઉન્ટર
  તેના પર મોટી ગણતરીઓ યાદ રાખવામાં સરળ છે.  આમા બૅટરી શામેલ છે 
  સમુહિક જાપ, હવાન, મોટા જાપ ગણતરીઓ જેવા પ્રસંગ માટે ખૂબ ઉપયોગી છે
  આની પણ પ્રભાવના કરી સાકાય છે
  ભાવ વિભાજિત
  જથ્થો
  20+
  કિંમત
  ₹ 20.00
  ₹ 35.00
  ₹ 30.00
  આ પ્રોડક્ટની ઓછામાં ઓછી માત્રા 5 છે
  h i
  સોંપણી તારીખ: 8-15 દિવસ
  વર્ણન
  મંત્રોનો જાપ કરવાનો બીજો એક સારો વિકલ્પ છે હૅંડ  કાઉન્ટર
  તેના પર મોટી ગણતરીઓ યાદ રાખવામાં સરળ છે.  આમા બૅટરી શામેલ છે 
  સમુહિક જાપ, હવાન, મોટા જાપ ગણતરીઓ જેવા પ્રસંગ માટે ખૂબ ઉપયોગી છે
  આની પણ પ્રભાવના કરી સાકાય છે