શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  24 તીર્થંકર રોયલ પેટી

  Only Tirthankar Parmatma's mother sees the 14 Swapna when Tirthankar's soul comes to the womb of Mata. These Swapna's are very auspicious and miraculous.

  The 24 Tirthankaras during this present age are Adinatha, Ajita, Sambhava, Abhinandana, Sumati, Padmaprabha, Suparshva, Chandraprabha, Suvidhi, Shital, Shreyansa, Vasupujya, Vimala, Ananta, Dharma, Shanti, Kunthu, Ara, Malli, Muni Suvrata, Nami, Nemi, Parshva and Mahavira.

  Beautiful product with a premium look and feel to keep this at home or gift your loved ones. It is made up of fibre. Make them feel special by gifting them this Royal Box.

  • Perfect budgeted product to keep this at home
  • It is the most ideal gift for Marriage Anniversary, Parents, Mother’s day, Wedding Return Gift, Birthday, House warming, Office / Shop Inauguration
  • Product quality is our priority
  • It is white colour royal peti, ideal for pooja room, home decor or gifting
  • Size : 9 x 5 Inch

  ભાવ વિભાજિત
  જથ્થો
  5+
  20+
  કિંમત
  ₹ 610.00
  ₹ 590.00
  ₹ 700.00
  ₹ 625.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 8-15 દિવસ
  વર્ણન

  Only Tirthankar Parmatma's mother sees the 14 Swapna when Tirthankar's soul comes to the womb of Mata. These Swapna's are very auspicious and miraculous.

  The 24 Tirthankaras during this present age are Adinatha, Ajita, Sambhava, Abhinandana, Sumati, Padmaprabha, Suparshva, Chandraprabha, Suvidhi, Shital, Shreyansa, Vasupujya, Vimala, Ananta, Dharma, Shanti, Kunthu, Ara, Malli, Muni Suvrata, Nami, Nemi, Parshva and Mahavira.

  Beautiful product with a premium look and feel to keep this at home or gift your loved ones. It is made up of fibre. Make them feel special by gifting them this Royal Box.

  • Perfect budgeted product to keep this at home
  • It is the most ideal gift for Marriage Anniversary, Parents, Mother’s day, Wedding Return Gift, Birthday, House warming, Office / Shop Inauguration
  • Product quality is our priority
  • It is white colour royal peti, ideal for pooja room, home decor or gifting
  • Size : 9 x 5 Inch

  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  રોયલ પેટી ચિત્ર

  રોયલ પેટી

  ₹ 345.00 થી
  નવકાર મંત્ર લેઝર મલ્ટીકલર નિઘટ લૅમ્પ ચિત્ર

  નવકાર મંત્ર લેઝર મલ્ટીકલર નિઘટ લૅમ્પ

  ₹ 70.00 થી
  શ્રી ધન ધૂપ (ચંદન) ચિત્ર

  શ્રી ધન ધૂપ (ચંદન)

  ₹ 420.00 ₹ 357.00
  અષ્ટમંગલ દર્શન ફરમેં (સાઈઝ - 10 x 9 ઇંચ) ચિત્ર

  અષ્ટમંગલ દર્શન ફરમેં (સાઈઝ - 10 x 9 ઇંચ)

  ₹ 1,380.00