શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  મરી કા આસાન

  ઉપલબ્ધતા: 97 સ્ટોકમાં
  ₹ 100.00
  ₹ 95.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 8-15 દિવસ
  વર્ણન
  આસન ઉન્ન માંથી બનાવવામાં આવે છે. તેનો સામાન્ય સાઇજ઼ પહોળાઈમાં 1 હાથ અને લંબાઈમાં 1.3 હાથ છે.
  
  પૃથ્વીકાયા અને વાયુકેયાનો જીવ બચાવવા માટે ની વિરધના ના થાય તે માટે આસાન નો ઉપયોગ થાય છે. 

  આથી નીચે જમીન પર નીચે આસાન વીના બેસતા નથી. ભગવાન મહાવીરે બદ્ધા ને ખૂબ સરસ સૂક્ષ્મ વસ્તુઓ સમજાવી છે. જીવો અને જીવા દ્યો એ તેમની વચ્ચેનો મા નો શ્રેષ્ઠ સંદેશ છે
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  મુખ્ય મેટીરિયલઊન
  આકાર23 Inch X 23 Inch
  ઉત્પાદન ટૅગ્સ
  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  મુપત્તિ સફેદ (DZ12) ચિત્ર
  ચરવળા જેંટ્સ (ડાયમન્ડ) ચિત્ર
  શ્રી સુધારાસ સ્તવન સંગ્રહ ચિત્ર
  સ્થાનકવાસી પૂંજાની (લેડીસ) ચિત્ર