શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  Old And New Herbal Remedies

  ₹ 55.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન

  OLD & NEW HERBAL REMEDIES


  Herbal Therapy has become subject matters of common
  curiosity and pursuit for those caring for sustenance of good
  health by inexpensive and natural means and also for those
  who have suffered side-effects of antibiotics, or in general, the
  lacunae of modern science of medicine and pharmaceuticals.
  However, the scientific testing and implementation of herbal
  therapies are still confined to few research labs and traditional
  pharmaceutical companies. In most cases, specially in
  Overseas labs, many herbal drugs are being prepared
  'artificially using extraction of specific (phyto)chemicals.

  The fact that synergistic plant medication, as guided in
  original texts of Ayurveda is risk-free and does not generate
  any negative or suppressive effects makes it an excellent
  complementary mode of healing. Our major objective in this
  book is to provide useful, authentic and innovative infor-
  motion on effective use of herbal/plant medicines. Ayurveda is
  known to be the origin of herbal therapeutic science. The
  main focus is laid on Ayurvedic preparations of Himalayan
  natural products at the Brahmvarchas Research Centre,
  Shantikunj, Hardwar (India). Thousands of people have been
  benefited from this therapy and got rid of diseases of different
  types and severity. Rare knowledge from the scriptures is also
  presented here.  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  Authorડ્રા. પ્રણવ પંડ્યા
  પાના120
  ભાષાઅંગ્રેજી
  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  Practical Ways To Sharpen The Memory & Intellect ચિત્ર
  Health Tips From The Vedas ચિત્ર
  Problems Of Today Solutions For Tomorrow ચિત્ર
  The Real Joy Of Entertainment ચિત્ર