શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close
  5.0 1
  તમારી પોતાની સમીક્ષા લખો Close
  • ઉત્પાદનને ખરીદ્યા પછી જ તેની સમીક્ષા કરી શકાય છે
  *
  *
  • ખરાબ
  • ઉત્તમ
  Amish | 04-05-2022 11:25
  I ordered this Navkar mantra light along with Royal Peti..
  Service of Jainkart is very excellent,
  On 14-4 you confidently msg. me that...aaj Courier ho jayega...
  And as per your word Jainkart Courier the same on 14-4 only,

  Very Very excellent Service of Jainkart...
  By Dil ❤️ se,

  Pranam Sir 🙏🏻
  શું આ સમીક્ષા મદદરૂપ હતી? 0|0 હા ના