શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close
  5.0 1
  તમારી પોતાની સમીક્ષા લખો Close
  • ઉત્પાદનને ખરીદ્યા પછી જ તેની સમીક્ષા કરી શકાય છે
  *
  *
  • ખરાબ
  • ઉત્તમ
  Santosh Kumar | 07-01-2021 11:14
  Good Product
  Good quality and fragrance
  શું આ સમીક્ષા મદદરૂપ હતી? 0|0 હા ના