શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  શાંતિધારા બ્રામ્હી ઘૃત

  Usage Method
  Take 5 to 10 ml Brain Tonic with sugar candy drink warm milk from above or
  take as per doctor's advice

  Benefits Of Brain Tonic
  Ayurvedic brain tonic, increase memory power, removes stress and anxiety, especially beneficial for Alzheimer's, stuttering, hoarseness and brain diseases

  Main Component
  Gir Gau Ghri, Brahmi, Kuth, Vacha, Shankhpushpi

   

  *
  ₹ 500.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન

  Usage Method
  Take 5 to 10 ml Brain Tonic with sugar candy drink warm milk from above or
  take as per doctor's advice

  Benefits Of Brain Tonic
  Ayurvedic brain tonic, increase memory power, removes stress and anxiety, especially beneficial for Alzheimer's, stuttering, hoarseness and brain diseases

  Main Component
  Gir Gau Ghri, Brahmi, Kuth, Vacha, Shankhpushpi

   

  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  Shantidhara Arjun Ghanvati (शांतिधारा अर्जुन घनवटी) - 60 Tablet ચિત્ર
  શાંતિધારા અર્જુન અર્ક ચિત્ર

  શાંતિધારા અર્જુન અર્ક

  ₹ 150.00