શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  શાંતિધારા હર્બલ ટી - 100 ગ્રામ

  Usage Method
  Boil 1 tsp herbal tea with 1 glass of water or milk.

   

  Benefits Of Herbal Tea
  Build a protective shield against respiratory, infection, cold, and allergies.

   

  Main Component
  Made from 30 herbs like Bramhi, Shankh Pushpi, Mulethi, Tulsi Arjun, Bark, Bel leaf, Giloy, Ashwagandha, etc.

   

  ₹ 150.00
  આ પ્રોડક્ટની ઓછામાં ઓછી માત્રા 2 છે
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન

  Usage Method
  Boil 1 tsp herbal tea with 1 glass of water or milk.

   

  Benefits Of Herbal Tea
  Build a protective shield against respiratory, infection, cold, and allergies.

   

  Main Component
  Made from 30 herbs like Bramhi, Shankh Pushpi, Mulethi, Tulsi Arjun, Bark, Bel leaf, Giloy, Ashwagandha, etc.

   

  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  Shantidhara Rakta Shodhak Ark (शांतिधारा रक्तशोधक अर्क) ચિત્ર
  Shantidhara Amrutdhara Roller (शांतिधारा अमृतधारा रोलर) - 8ml ચિત્ર
  Shantidhara Ayurvedic Lep(शांतिधारा लेप टिकिया ) - 30gm  ચિત્ર
  શાંતિધારા સર્પગંધા અર્ક - 200 મી. લી. ચિત્ર

  શાંતિધારા સર્પગંધા અર્ક - 200 મી. લી.

  ₹ 150.00