શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  સ્થાપનાજી વૉચ

  મંદિર પરંપરા મા સામયિક કરતા પેહલા સ્થાપનાચાર્ય ની સ્થાપના કરવા મા આવે છે.

  સ્થાપનાચાર્ય ની સમક્ષ આરાધના કરવાથી ક્રીયા હાજી દ્ર્ઢ બને છે.

  *
  ભાવ વિભાજિત
  જથ્થો
  50+
  કિંમત
  ₹ 175.00
  ઉપલબ્ધતા: ઉપલબ્ધ છે
  ₹ 250.00
  ₹ 199.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 8-15 દિવસ
  વર્ણન

  મંદિર પરંપરા મા સામયિક કરતા પેહલા સ્થાપનાચાર્ય ની સ્થાપના કરવા મા આવે છે.

  સ્થાપનાચાર્ય ની સમક્ષ આરાધના કરવાથી ક્રીયા હાજી દ્ર્ઢ બને છે.