શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close
  5.0 1
  તમારી પોતાની સમીક્ષા લખો Close
  • ઉત્પાદનને ખરીદ્યા પછી જ તેની સમીક્ષા કરી શકાય છે
  *
  *
  • ખરાબ
  • ઉત્તમ
  Vandana | 18-09-2020 20:41
  Very good book
  The book is very good with good information and very good paper quality. The delivery was fast too. Very good experience. Thanks
  શું આ સમીક્ષા મદદરૂપ હતી? 1|0 હા ના