શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  આમળા ચટણી - 300gm (પેક ઓફ 2)

  ઉત્પાદક: Amlamrut
  • Rich source of vitamin ‘C’
  • Improves immune system
  • Beneficial for the digestive system
  • Helpful in hyperacidity and indigestion
  • Helps prevent heart disease
  • Purifies blood & keeps the body cool
  • Boosts hair's and liver's health
  • Improves metabolic activity
  • Relives diarrhoea & dysentery
  ₹ 140.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 8-15 દિવસ
  A potent gift of mother nature to mankind, Amla is a rich source of vitamin C and is a healthy gift choice for yourself, and your loved ones.
  વર્ણન
  • Rich source of vitamin ‘C’
  • Improves immune system
  • Beneficial for the digestive system
  • Helpful in hyperacidity and indigestion
  • Helps prevent heart disease
  • Purifies blood & keeps the body cool
  • Boosts hair's and liver's health
  • Improves metabolic activity
  • Relives diarrhoea & dysentery
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  વજન 300g
  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  આમળા લડ્ડુ - 400gm ચિત્ર

  આમળા લડ્ડુ - 400gm

  A potent gift of mother nature to mankind, Amla is a rich source of vitamin C and is a healthy gift choice for yourself, and your loved ones.
  ₹ 200.00
  આમળા પાચક - 125gm (પેક ઓફ 2) ચિત્ર

  આમળા પાચક - 125gm (પેક ઓફ 2)

  A potent gift of mother nature to mankind, Amla is a rich source of vitamin C and is a healthy gift choice for yourself, and your loved ones.
  ₹ 200.00
  આમળા મુરબ્બા - 500gm ચિત્ર

  આમળા મુરબ્બા - 500gm

  A potent gift of mother nature to mankind, Amla is a rich source of vitamin C and is a healthy gift choice for yourself, and your loved ones.
  ₹ 130.00
  આમળા મસાલા કેન્ડી - 250gm ચિત્ર

  આમળા મસાલા કેન્ડી - 250gm

  A potent gift of mother nature to mankind, Amla is a rich source of vitamin C and is a healthy gift choice for yourself, and your loved ones.
  ₹ 170.00