શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  અષ્ટપ્રકારી પૂજા સેટ

  અરિહંત પરમાત્માની પૂજા કરવા માટે, સ્વ-દ્રવ્ય પૂજાનું પોતાનું મહત્વ છે.

  તમારા થી ઘણા ખૂબ સારી રીતે કરી રહ્યા હસો.

  આ ઉત્પાદમાં પૂજા થાળી, વાટકી, ધૂપ સ્ટેન્ડ, ડીપક સ્ટેન્ડ,

  કળશ, ચમાર, દર્પણ અને પાંખા નુ સમાવેશ છે.

  ₹ 1,800.00
  ₹ 2,500.00
  h i
  વર્ણન

  અરિહંત પરમાત્માની પૂજા કરવા માટે, સ્વ-દ્રવ્ય પૂજાનું પોતાનું મહત્વ છે.

  તમારા થી ઘણા ખૂબ સારી રીતે કરી રહ્યા હસો.

  આ ઉત્પાદમાં પૂજા થાળી, વાટકી, ધૂપ સ્ટેન્ડ, ડીપક સ્ટેન્ડ,

  કળશ, ચમાર, દર્પણ અને પાંખા નુ સમાવેશ છે.