શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close
  #1
  #2
  कभी प्यासे को पानी। जैन भजन
  कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा ।
  JAINKART TEAM |
  #3
  हे उपकारी कृपा वरसावो
  हे उपकारी! कृपा वरसावो.. सिद्धशीलाए मने तेडावो… राह जोउं… राह जोउं, प्रभु आवशे ने लइ जाशे….
  JAINKART TEAM |
  #4
  #5
  #6
  महावीर सा मुझको बन जाना है
  जो युद्ध हरे मैदानों में,  वो इंसान वीर कहा जाए..  जो युद्ध हरे अपने मन में,  वो महावीर सा बन जाए.....
  JAINKART TEAM |
  #7
  108 प्रभु पार्श्वजी | जैनम वारिया
  JAINKART TEAM |
  #8
  शांतिनाथ को कीजे जाप | पॉवरफुल मंत्र
  શાંતિનાથનો કીજે જાપ, ક્રોડ ભવોનાં કાપે પાપ શાંતિનાથજી મ્હોટા દેવ, સુરનર સારે જેહની સેવ….
  JAINKART TEAM |
  #9
  नमोकार मन्त्र है न्यारा | लता मंगेशकर
  नमोकार मन्त्र है न्यारा, इसने लाखो को तारा.....
  JAINKART TEAM |
  #10
  पारसनाथ स्त्रोत्र
  नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं,                      शतेन्द्रं सु पूजैं भजै नाय शीशं...
  JAINKART TEAM |