"Rome Rome Hu Taro Thato Jau Chu",
    Tara Prem Ma Prabhuji Hu Bhinjaau Chu
Have Parvade Nai Rehvanu Tarathi Dur,
     Tare Rehvanu Radayma Hajrahajur,
Tari Najro Ma Najrato Jau Chu.......Tara......1
Have Jodu Nai Nato Hu Jagma Koithi,
     Mane Vhalo Tu Vhalo Tu Vhalo Saithi,
Tari Yado Ma Khovato Jau Chu......Tara......2
Have Sharnu Lidhu Me To Sat Rakhje,
    Tara Baal Ne Tara Charne Rakhje,
Vitragi Tara Thaki Hu Sohaau Chu...Tara......3