શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close
  Back to all

  वीर झूले त्रिशला झुलावे

  वीर झूले, त्रिशाला झूलेवे
  वीर झूले, त्रिशाला झूले, झूलेवे,
  धीरे धीरे मीठा
  मीठा गीत सुनावे…(2) 

  घाड़ी रामे, घाडी हसे, करे मनामणि,
  शिशु बने खेले जगनो स्वामी!
  प्याराभरी (2)
  माता पोधड़े, पोधाड़े, धीरे धीरे...
   
  सोनाना फुमाता, हीराना लुमाखा,
  परनिया बंध्या, मोतीना झुमाखा,
  झनाहाना तेज करे नीलम परवाना,
  रूपा केरी घंटादीना था रणकारा,
  हिरतनी (2)
  डोरी बंधवे, बंधवे, धीरे धीरे...
   
  माता हरखती, मनामा मालकती,
  मुखाडू देखो ममता चलाकती,
  चुमी भरे, व्हाल करे, बने घेली घेली,
  हैयू वरसावे हेतानी हैली,
  स्नेहभय नयन निहाड़े, निहाडे,
  धीरे धीरे...
  वीर झूले, त्रिशाला झूले, झूलेवे,
  धीरे धीरे मीठा मीठा गीत सुनावे

   

  ટિપ્પણીઓ
  તમારી ટિપ્પણી મૂકો Close
  *