શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  શ્રી સુધારાસ સ્તવન સંગ્રહ

  प्रकाशकीय
  प्रस्तुत पुस्तिकामें जिन-दर्शन-पूजन विधि, जिनमंदिर
  संबंधी सूचनाएँ, परमात्माकी पूजा करते समय कैसी भावना
  भानी चाहिये-इत्यादि महत्त्वपूर्ण जानकारी दी है। यह
  विवरण पढ-विचारकर, समझकर क्रिया की जाय तो अविधि
  और भूलोंसे बचा जा सकता है और परमात्माकी आज्ञा और
  बहुमानपूर्वक की जानेवाली विधि हरेकके मनकी प्रसन्नता
  और स्वस्थता प्राप्त करनेमें उपयोगी सिद्ध होगी ।
  इस पुस्तिकामें चौबीस जिनेश्वर, तिथिपर्वके चैत्यवंदन,
  स्तवन तथा थोय एक साथ दिये होनेसे चैत्यवंदन करनेवाले
  भाविक आत्माको चैत्यवंदनकी विधि करनेमें बहुत सरलता
  रहेगी ।
  मोक्षमार्गकी आराधनाके अनेक मार्गों से चारित्रमार्ग
  और भक्तिमार्ग मुख्य है । चारित्रमार्ग कठिन है, भक्तिमार्ग
  सरल है। प्रस्तुत पुस्तिकामें प्रभुभक्तिके कई स्तवन दिये है।
  इस पुस्तिकाके द्वारा वीतराग परमात्माकी भक्तिमें
  भावविभोर होने के लिये हमने यह एक प्रयास किया है ।
  इस पुस्तिकामें शुद्धिका पूर्ण प्रयास किया गया है
  फिर भी कोई क्षति रह गई हो तो सुधार करनेके लिये हमें
  सूचित करनेकी विनती है ।

  Note:- Rs.20 handling charges are included in the shipping amount.

  ઉપલબ્ધતા: સ્ટોક બહાર
  ₹ 100.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 8-15 દિવસ
  વર્ણન

  प्रकाशकीय
  प्रस्तुत पुस्तिकामें जिन-दर्शन-पूजन विधि, जिनमंदिर
  संबंधी सूचनाएँ, परमात्माकी पूजा करते समय कैसी भावना
  भानी चाहिये-इत्यादि महत्त्वपूर्ण जानकारी दी है। यह
  विवरण पढ-विचारकर, समझकर क्रिया की जाय तो अविधि
  और भूलोंसे बचा जा सकता है और परमात्माकी आज्ञा और
  बहुमानपूर्वक की जानेवाली विधि हरेकके मनकी प्रसन्नता
  और स्वस्थता प्राप्त करनेमें उपयोगी सिद्ध होगी ।
  इस पुस्तिकामें चौबीस जिनेश्वर, तिथिपर्वके चैत्यवंदन,
  स्तवन तथा थोय एक साथ दिये होनेसे चैत्यवंदन करनेवाले
  भाविक आत्माको चैत्यवंदनकी विधि करनेमें बहुत सरलता
  रहेगी ।
  मोक्षमार्गकी आराधनाके अनेक मार्गों से चारित्रमार्ग
  और भक्तिमार्ग मुख्य है । चारित्रमार्ग कठिन है, भक्तिमार्ग
  सरल है। प्रस्तुत पुस्तिकामें प्रभुभक्तिके कई स्तवन दिये है।
  इस पुस्तिकाके द्वारा वीतराग परमात्माकी भक्तिमें
  भावविभोर होने के लिये हमने यह एक प्रयास किया है ।
  इस पुस्तिकामें शुद्धिका पूर्ण प्रयास किया गया है
  फिर भी कोई क्षति रह गई हो तो सुधार करनेके लिये हमें
  सूचित करनेकी विनती है ।

  Note:- Rs.20 handling charges are included in the shipping amount.

  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  ભાષાગુજરાતી
  પાના318
  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  કેસર ચંદન ધૂપ સ્ટિક્સ ચિત્ર

  કેસર ચંદન ધૂપ સ્ટિક્સ

  ₹ 60.00 ₹ 43.00 થી
  શ્રીપાળ રાજા કા રાસ ચિત્ર

  શ્રીપાળ રાજા કા રાસ

  ₹ 300.00
  વિધિ સહિત પૅંચ પ્રતિક્રમણ સૂત્ર (ગુજરાતી) ચિત્ર
  લેડીસ ચરવળા - (માપ - 12 ઇંચ) ચિત્ર

  લેડીસ ચરવળા - (માપ - 12 ઇંચ)

  ₹ 210.00 ₹ 190.00