શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close
  Back to all

  एक वार नेम मारी सामु जुओने

   

  सामु जुओ ने मारे सामु जुओने , एक वार नेम मारी सामु जुओने
  करुणा दृष्टि थी मारे सामु जुओने, अमिदृष्टि थी मारी सामु जुओने 

  सामु जुओ ने मारे सामु जुओ ने ,एक वार नेम मारी सामु जुओने ||1||

  निगोद ना दिवसों मने यादज आवता, हु अने तू रह्या एकज धाम मा
  अनादि काळ थी दुःखो ने खमता,  आ चौरासी लाख योनि मा भमता

  भवो भव सुधी साथे रह्या , आजे मने केम छोड़ी गया
  तारा विना दादा मने कौन पूछे ना , मारी आँखियो ना आंसू कौन लुछे ना

  सामु जुओ ने मारे सामु जुओ ने , एक वार नेम मारी सामु जुओने ||2||

  संसार असार छे मोक्षज सार छे , तारी वातो मैं तो सुनी नलवार छे,
  मोह माया ना झूले हु झुलियो , राची माची ने कर्मो मैं बांध्या,

  हस्ता हस्ता कर्मो मैं बांध्या , आत्मा मा कर्मो ना ढगला भर्या
  रोता रोता आज मारा कर्मो छुटे ना, दुःखो ना डूंगर मारा आज टूटे ना
   
  सामु जुओ ने मारे सामु जुओ ने , एक वार नेम मारी सामु जुओने ||3||

  छेल्ली विनंती मारी दादा तू सुणजे , अंत समये मुज़ने तू मलजे ,
  पीड़ा ज्यारे रग रग माथी व्यापे , तारा दर्शन नी ठंडक तू आपजे,

  झंजाल जगनी छोड़ी गई , मने तारा ध्यान मा स्थिर करी,
  समाधि मरण मले एवुं हु मांगु , भव भवना फेरा टले एवुं हु मांगु
   
  सामु जुओ ने मारे सामु जुओ ने , एक वार नेम मारी सामु जुओने ||4||
  ટિપ્પણીઓ
  તમારી ટિપ્પણી મૂકો Close