શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close
  Back to all

  अरिहंतो को नमो नमः

  अरिहंतो को नमो नमः

  अरिहंतों को नमो नमः

  सिद्धों को नमो नमः

  आचार्यों को नमो नमः

  उपाध्याय को नमो नमः

  सर्व साधु को नमो नमः

  जय बोलो भगवान की (2)

  णमो णमो अरिहंताणं

  णमो णमो सिद्धाणं

  णमो णमो आयरियाणं

  णमो णमो उवज्झायाणं

  णमो लोए सव्व साहूणं

  जय बोलो भगवान की (2)

  ટિપ્પણીઓ
  તમારી ટિપ્પણી મૂકો Close
  ફક્ત નોંધાયેલા વપરાશકર્તાઓ ટિપ્પણીઓ છોડી શકે છે.