तू मने भगवान

तू मने भगवान एक वरदान आपी दे,
ज्या वसे छे तु मने त्या स्थान आपी दे...(2)
हु जिवु छु ऐ जगतमा ज्या नथी जीवन,
जिंदगी नु नाम छे बस बोझ ने बंधन,
आखरी अवतार नु मंडान बाँधी दे,
ज्या वसे छे तु मने त्या स्थान आपी दे।
तू मने भगवान एक वरदान आपी दे,
ज्या वसे छे तु मने त्या स्थान आपी दे...
आ भुमिमा खूब गाजे पाप ना पडघम,
बेसुरी थई जाय म्हारी पुन्य नी सरगम,
दिलरुबा ना तारनु भंगान सांधी दे,
ज्या वसे छे तु मने त्या स्थान आपी दे।
तू मने भगवान एक वरदान आपी दे,
ज्या वसे छे तु मने त्या स्थान आपी दे...
ज्योम तनमा ज्या लगी छे सौ करे शोषण,
ज्योम जाता कोई अहिया ना करे पोषण,
मतलबी संसार नु जोडन कापी दे,
ज्या वसे छे तु मने त्या स्थान आपी दे ।
तू मने भगवान एक वरदान आपी दे,
ज्या वसे छे तु मने त्या स्थान आपी दे...