શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close
  Back to all

  हे उपकारी कृपा वरसावो

  हे उपकारी! कृपा वरसावो.. सिद्धशीलाए मने तेडावो… राह जोउं… राह जोउं, प्रभु आवशे ने लइ जाशे….

  हे उपकारी! कृपा वरसावो..सिद्धशीलाए मने तेडावो
  राह जोउं…राह जोउं, प्रभु आवशे ने लइ जाशे... (२)
  प्रभु आवशे ने लइ जाशे…प्रभु आवशे ने लइ जाशे
  जन्मोनी प्रीति मारी आंखो बोले, आंसुओना सागर छलके
  युगयुगना स्वामी तमे हैयुं बोले, प्रीतमां मारु मनडुं डोले
  हैयुं मारु हवे नहि वशमां
  ओ भगवंत ! मने पास बोलावो..सिद्धशीलाए मने तेडावो…
  राह जोउं…राह जोउं, प्रभु आवशे ने लइ जाशे... (२)
  तारो मारग लागे मने प्यारो प्यारो, आपो मने वेश तमारो
  पाप नथी रे करवा मारे आ जीवनमां, संयम केरा भाव प्रगटावो
  मारग साचो आ जगमां, मळजो मने आ भवमां
  ओ वीतरागी राग तोडावो, वैरागीना भाव प्रगटावो
  राह जोउं…राह जोउं, प्रभु आवशे ने लइ जाशे... (२)
  ટિપ્પણીઓ
  તમારી ટિપ્પણી મૂકો Close
  ફક્ત નોંધાયેલા વપરાશકર્તાઓ ટિપ્પણીઓ છોડી શકે છે.