શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  14 સ્વપ્ના ઘડી વિથ લઈટ

  • This beautiful 14 Swapna wall clock is made up of wooden finish fiber which gives your home a vintage look
  • This beautiful and unique wall clock fits almost perfectly in any room
  • Hooks in the back of the clock which ensures easy installation
  • This type of clock is suitable for living rooms, offices, or other places
  • Acrylic glass and synthetic framing 
  • Wooden carving 14 Swapna


  Please note that the delivery time is 1-2 weeks after placing the order as this product is Made to order

  Want to know more or customize the size?
  Please feel free to call us at +91 8956355471 or drop a mail at [email protected]

   

  *
  ₹ 1,550.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન
  • This beautiful 14 Swapna wall clock is made up of wooden finish fiber which gives your home a vintage look
  • This beautiful and unique wall clock fits almost perfectly in any room
  • Hooks in the back of the clock which ensures easy installation
  • This type of clock is suitable for living rooms, offices, or other places
  • Acrylic glass and synthetic framing 
  • Wooden carving 14 Swapna


  Please note that the delivery time is 1-2 weeks after placing the order as this product is Made to order

  Want to know more or customize the size?
  Please feel free to call us at +91 8956355471 or drop a mail at [email protected]

   

  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  શ્રી પૅંચ પ્રતિક્રમણ સૂત્ર (મલ્ટી ભાષા) ચિત્ર
  જય જિનેન્દ્ર થ્રી લટકાં ચિત્ર

  જય જિનેન્દ્ર થ્રી લટકાં

  ₹ 50.00 થી
  સાંગરી ચિત્ર

  સાંગરી

  ₹ 210.00
  ગુંદા (સ્પેશ્યલ) ચિત્ર

  ગુંદા (સ્પેશ્યલ)

  ₹ 175.00