શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  વુડન અષ્ટમંગલ ફ્રેમ (DZ04)

  This beautiful ashtmangal frame is made up of wooden finishing fiber.
  This beautiful and unique frame fits almost perfectly in any room.

  • Acrylic Glass and synthetic framing 
  • Wooden carving  ashtmangal

  Ashtmangal - 8 Auspicious Jain Symbols.

  1. Swastika - Signifies peace and well-being.

  2. Shrivatsa - 'Vasta' means chest and 'Shri' means beauty. The middle of the chest is raised a little with a bunch of soft hair. This is called Shrivatsa. Shrivatsa means a beautiful mark manifested itself from the heart of the Jain

  3. Nandhyavarta - Big Swastika with nine corners. In mythology, nine points in Nandhyavarta indicate nine types of material, mental, physical and spiritual wealth and treasure.

  4. Vardha­manaka - Vadhamanaka is also known as Samput, which means a shallow earthen dish used for lamps. When one shallow dish is covered by another one upside down, it appears like a box. This symbol is suggestive of an increase in wealth, fame, and merit due to the grace of the Lord.

  5. Sinhasana - (Sinhasana) meaning throne.
  It is auspicious because it is sanctified by the feet of the blessed Lord.

  6. Kalasha - Symbol of auspiciousness. It is a holy pitcher or a jug made of copper, silver or steel. It is used for religious and social ceremonies. It is used in temples when specific images are being worshipped. 

  7. Minyugala - A pair of fish. It is a symbol of Cupid's banners coming to worship the Jina[2] After defeating the God of Love.

  8. Darpana - Meaning a mirror. The mirror reflects one's true self because of its clarity.

  *
  *
  ₹ 880.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન

  This beautiful ashtmangal frame is made up of wooden finishing fiber.
  This beautiful and unique frame fits almost perfectly in any room.

  • Acrylic Glass and synthetic framing 
  • Wooden carving  ashtmangal

  Ashtmangal - 8 Auspicious Jain Symbols.

  1. Swastika - Signifies peace and well-being.

  2. Shrivatsa - 'Vasta' means chest and 'Shri' means beauty. The middle of the chest is raised a little with a bunch of soft hair. This is called Shrivatsa. Shrivatsa means a beautiful mark manifested itself from the heart of the Jain

  3. Nandhyavarta - Big Swastika with nine corners. In mythology, nine points in Nandhyavarta indicate nine types of material, mental, physical and spiritual wealth and treasure.

  4. Vardha­manaka - Vadhamanaka is also known as Samput, which means a shallow earthen dish used for lamps. When one shallow dish is covered by another one upside down, it appears like a box. This symbol is suggestive of an increase in wealth, fame, and merit due to the grace of the Lord.

  5. Sinhasana - (Sinhasana) meaning throne.
  It is auspicious because it is sanctified by the feet of the blessed Lord.

  6. Kalasha - Symbol of auspiciousness. It is a holy pitcher or a jug made of copper, silver or steel. It is used for religious and social ceremonies. It is used in temples when specific images are being worshipped. 

  7. Minyugala - A pair of fish. It is a symbol of Cupid's banners coming to worship the Jina[2] After defeating the God of Love.

  8. Darpana - Meaning a mirror. The mirror reflects one's true self because of its clarity.

  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  પ્રીમિયમ ધૂપ સ્ટિક્સ - બલ્ક ચિત્ર

  પ્રીમિયમ ધૂપ સ્ટિક્સ - બલ્ક

  મંદિરોમાં દૈનિક ઉપયોગ માટે પ્રીમિયમ ડોપ લાકડીઓ ઉપલબ્ધ છે. જથ્થાબંધ દરો પર ઉપલબ્ધ ઘણી હળવા કુદરતી સુગંધ.
  ₹ 450.00 ₹ 390.00
  Premium Dhoop Sticks Box - 2 ચિત્ર

  Premium Dhoop Sticks Box - 2

  12 QTY 75 GRM IN ONE BOX
  ₹ 1,200.00 ₹ 850.00