શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close
  Back to all

  हे प्रभु हे प्रभु खुप चाहु

  हे प्रभु हे प्रभु खुप चाहु। जैन स्तवन


  हे प्रभु हे प्रभु, खुब चाहुं तने...(2)
  आप दुरे रहो, ऐ न फावे मने...(2)

  आंख श्यामल प्रभु, ने गुलाबी गाल छे...(2)
  आभमां वादळा, एटलुं व्हाल छे

  नाथ जोवा तने, देवो पण थनगने...(2)
  आप दुरे रहो, ऐ न फावे मने....(2)
  हे प्रभु हे प्रभु, खुब चाहुं तने...(2)
  आप दुरे रहो, ऐ न फावे मने...(2)

  तारा होठे प्रभु, स्मित एवुं वसे...(2)
  फूल पण जोईने, खुब मीठुं हसे

  धूप कहे नाथ मने, आप राखो कने...(2)
  आप दुरे रहो, ऐ न फावे मने...(2)

  हे प्रभु हे प्रभु, खुब चाहुं तने...(2)
  आप दुरे रहो, ऐ न फावे मने...(2)

  तारा श्वासोनी, सुगंधने माणता...(2)
  अेटले फूल शरमाई राता थता

  फूल कहे नाथ अमे, छोड्युं मधुवनने...(2)
  आप दुरे रहो, ऐ न फावे मने...(2)

  हे प्रभु हे प्रभु, खुब चाहुं तने...(2)
  आप दुरे रहो, ऐ न फावे मने...(2)

   

  ટિપ્પણીઓ
  તમારી ટિપ્પણી મૂકો Close